Nové stavby

Druhá část obchvatu FM je o krok blíže

Nové stavby - St, 08/08/2018 - 13:15
Článek z webu :

Ekologická organizace Děti Země zatím úspěšně blokovala výstavbu druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku, když loni v létě podala na stavební povolení části silnice o délce dvou kilometrů 300 tisíc metrů rozklad. V něm například žádala, aby došlo ke změnám uložených podmínek ve stanovisku hygieniků na ochranu před hlukem, dále ve stanovisku krajského úřadu v Ostravě na ochranu cenných území soustavy NATURA 2000 a také ve stanovisku EIA na ochranu životního prostředí. Rozkladem se zabývalo Ministerstvo dopravy a to rozhodlo, že se část stavebního povolení změní, zbytek připomínek ekologů ale zamítlo jako nedůvodný.

“Rozhodnutí ministerstva dopravy samozřejmě vítáme. Ještě ale není úplně vyhráno. Ekologové totiž mohou proti rozhodnutí ministerstva dopravy podat správní žalobu ke krajskému soudu v Ostravě a využít i dalších právních kroků. Jak to bude s úsekem od Letné přes Morávku až na Dobrou vypadat se uvidí,” sdělila mluvčí Magistrátu města Frýdku-Místku Jana Matějíková.

V současné době se usilovně pracuje na první části obchvatu.

“Práce nyní běží v úseku jak od Ostravy, tak i od Olešné ve směru na Letnou, tedy na Frýdlant, kde probíhá skrývka zeminy a následovat by měly přeložky sítí. Předpoklad je, že někdy v září by se v dané trase mělo začít pracovat na budování mostních objektů,” uvedla Matějíková.

V plném proudu je také sanace ekologické skládky Skatulův hliník, která zatím stojí obchvatu v cestě.

zdroj: infoportaly.cz

Kategorie: Nové stavby

Územní studie Frýdek-Místek

Nové stavby - St, 07/18/2018 - 04:30
Článek z webu :

Autor: RH-Arch

Řešení území areálů bývalých textilních továren mezi nádražím ve Frýdku-Místku a městskou třídou T.G.M.
Dopravně-inženýrskou část zpracovala Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Řešené území je charakteristické historickými a architektonicky jedinečnými objekty textilního průmyslu a také tím, že je špatně prostupné a v podstatě ze tří stran oddělené od okolí dopravními bariérami.

Zadání: K odstranění fragmentace města, začlenění průmyslových areálů do jeho urbanistické struktury včetně záchrany a ochrany původních pro město charakteristických průmyslových fasád, zlepšení infrastruktury ve městě, oživení a vznik nových veřejných prostranství včetně zeleně, maximální utlumení průmyslové činnosti v areálech, ideově zohlednit dopravní problémy v území kolem železnice a jejich dopady do území. Návrhy řešení by měly přispět ke zlepšení životního prostředí, urbanismu a image města.

Úvodní fází byl rozbor a analýza podkladů, definice problémů v území. Následovalo zpracování konceptů návrhu ve 3 variantách, které byly předloženy objednateli k připomínkování a výběru varianty k dopracování. Výsledný návrh – čistopis – je založen na variantě 2 konceptu, která byla doplněna na základě připomínek objednatele o prvky z dalších dvou variant.

Území je v podstatě tranzitní, je zde málo cílů odpovídajících centru města, nevyužitá synergie s nádražím, které je nedůležitějším cílem v lokalitě. Nevyužívá potenciál průchodu obyvatel ze sídliště Slezská, ani cestujících čekajících na MHD. Chybí zde odpovídající občanská vybavenost, školské, zdravotnické zařízení, domov seniorů, volnočasové a sportovní využití, doplněno službami a obchody v parteru. Ve FM aktuálně chybí i kapacitní hotel. Aby se území stalo více atraktivní pro návštěvníky je docíleno návrhem nových staveb s převážně polyfunkčně obytným využitím a adaptací stávajících budov na vhodné využití, zejména veřejné občanské a komerční vybavenosti. Cílem je zvýšení počtu obyvatel a drobných lokálních cílů v řešeném území. V řešeném území téměř chybí obytné budovy, které by vnesly do lokality běžný život, nutný pro trvalou udržitelnost využití území. Proto byly v rámci celého řešeného území navrženy polyfunkční městské objekty s bydlením v horních podlažích nebo i čistě obytné domy.

Zobecněná urbanistická a funkční koncepce:
Historické budovy – Rekonstrukce a adaptace na polyfunkční využití, primárně pro veřejnou a občanskou vybavenost i volnočasové aktivity, menší obchody, služby, kulturu, sport, vzdělávání, zdravotnictví apod. + vytvoření nových veřejných prostranství
Novostavby – Důraz na doplnění bydlení, včetně bydlení pro seniory, v přízemí v kontaktu s ulicí drobné obchody a služby.

Modře jsou zvýrazněny možné dostavby:

Růžově ohraničena veřejná prostranství:

zdroj: rh-arch.com

Kategorie: Nové stavby

Rekonstrukce Staroměstského jezu

Nové stavby - St, 07/04/2018 - 10:04
Článek z webu :

zdroj: FB NAŠE MĚSTO F-M

Kategorie: Nové stavby

Nové scéna Národního domu

Nové stavby - Pá, 06/22/2018 - 04:09
Článek z webu :

Jedná se o dostavbu tamního Národního domu. Spolu se svým týmem ji nazvala Novou scénou. Právě velký divadelní sál se čtyřmi stovkami sedadel bude její ústřední částí. „Stará přístavba Národního domu půjde k zemi, místo ní vyroste moderní budova,“ uvedla redaktorka České televize Helena Dohnalová. Z venku budovu pokryje kamenné opláštění, ze kterého má vystupovat nápis Nová scéna. Protože nová přístavba navazuje na Národní dům, bylo třeba dodržet i výšku nové budovy tak, aby nepřesahovala tu stávající.

„Zároveň ale chtěli architekti do dvoupodlažního foyer dostat světlo – proto je část střechy prosklená, z baru budou mít návštěvníci výhled na město,“ dodala Helena Dohnalová, podle níž si Eva Jiřičná přeje, aby se výzdoby vybraných stěn ujali i místní umělci. Nová přístavba Národního domu nahradí stávající prostory, které pocházejí ze 70. let minulého století a v podstatě byly postaveny jako provizorní. Její součástí bude především multifunkční sál pro přibližně 400 lidí a také menší sál a zázemí.

Pro Evu Jiřičnou je projekt zajímavý mimo jiné proto, že ráda pracuje s historickými stavbami, které mají minulost a lidé jsou na ně zvyklí. A nová stavba by podle ní měla celému komplexu vdechnout nový život. Zastupitelé Frýdku-Místku již loni odsouhlasili odkup historického objektu a pozemků, které se nacházejí v sousedství Národního domu, a to za 13,5 milionu korun. Budova byla v minulosti sídlem Moravia Banky.  Částka, se kterou se při realizaci dostavby zatím počítá, se udává na dvě stě milionů korun. Pokud takovou investici zastupitelé schválí, přijde na řadu projektová dokumentace a výběr zhotovitele stavby.

 

zdroj text: ceskatelevize.cz
zdroj vizualizace: FB Naše město F-M

Kategorie: Nové stavby

FM poskytne dotace pro historické domy

Nové stavby - Čt, 06/14/2018 - 09:06
Článek z webu :

I v letošním roce mají vlastníci nemovitostí s historickou nebo historizující fasádou, které se nacházejí na území města mimo Městské památkové zóny a které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR možnost požádat o finanční příspěvek, a to z „Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2018.

“Je tady možnost požádat o dotaci na opravu své fasády. Tato dotace je zvláštní tím, že se nevztahuje jen na městské památkové zóny, tzn. týká se to i majitelů nemovitostí mimo městské památkové zóny. Dneska o tuto dotaci mohli požádat vesměs ti, kteří jsou na místeckém nebo frýdeckém náměstí, ale o tuto dotaci mohou požádat i ti, kteří nejsou v městské památkové zóně. Máme tady domy, které jsou opravdu velice hezké, a my bychom chtěli, aby majitelé buďto zachovali tu historickou fasádu, nebo ji naopak obnovili, když byla třeba v nějakých 70. letech necitlivým zásahem zničena. Takže je tady možnost požádat o dotaci až 300 tisíc korun. Jako příklad uvedu domy, které jsou pod knihovnou. Ti, co jezdí průtahem, tak se tam mohou podívat. Nebo i na třídě TGM a v dalších místech ve městě,” uvedl náměstek primátora Frýdku-Místku Karel Deutscher.

Podmínky programu jsou zveřejněny na webových stránkách města.

Celý článek: polar.cz

Kategorie: Nové stavby

Knihovna Frýdek-Místek

Nové stavby - Út, 05/15/2018 - 13:16
Článek z webu :

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS, výkon inženýrské činnosti.

Současný stav objektu:

zdroj: frydek-mistek.cz

Kategorie: Nové stavby

Frýdek-Místek – obchvat

Nové stavby - St, 05/09/2018 - 09:00
Článek z webu :

Fotografie zaslal Vojtěch Očadlý. Děkujeme!

Situace obchvatu:

Kategorie: Nové stavby