Nové stavby

Výsledky arch. soutěž Jižní svahy

Nové stavby - St, 11/25/2020 - 10:30
Článek z webu :

Výsledky architektonické soutěže „Jižní svahy“

1. místo – nebylo uděleno

2. místo – nebylo udělena

3. místonávrh

č. 1 (odměna 80 000 Kč)MgA. Ing. Arch. Ondřej Bělica / GimonfuMgA. Jan Adamus / GimonfuIng. Arch. Martin Blažek / GimonfuIng. Tereza Havránková

+

návrh č. 3 (odměna 80 000 Kč)PAPUNDEKL ARCHITEKTI s.r.o. Horňátecká 786, 182 00, Praha 8, IČO 07154674(Ing. arch. Jan Bárta, Ing. arch. Šimon Bierhanzl, Dora Halamová, Ing. arch. Marek Fischer)

Celkem byly odevzdány 3 návrhy, z toho jeden nesplnil podmínky odevzdání a byl sekretářem vyřazen z posuzování. Porota tedy hodnotila pouze dva návrhy. Ty vzhledem k jejich kvalitě byly odměněny shodně 3. místem (tedy nebyly dostatečně a kvalitně zpracovány pro udělení prvního či druhého místa, ale přinesly natolik hodnotné poznatky a podněty, že byly shledány vhodné k ocenění a dalšímu jednání) a zadavateli bylo doporučeno vstoupit s odměněnými do navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění a dále projekt rozpracovat dle závěrů architektonické soutěže. Hodnocení poroty si můžete přečíst níže.

Soutěžní materiály k nahlédnutí v plné kvalitě ZDE.

Hodnocení návrhu č.1

Návrh v zásadě řeší zadání a přiměřenou formou trasuje pěšiny napříč svahem. Porota oceňuje posun úrovňového přechodu přes železnici a jeho bezbariérové řešení, které je však v určitých ohledech příliš technicistní resp. neinvenčně normové. Forma nástupu a výškové řešení na přechod není adekvátní účelu a působí jako piedestal přecházení trati.Vhodné je západní propojení přechodu s náměstím formou přímého schodiště, ovšem velmi diskutabilní a rizikové je jeho umístění do strže. Místo křížení pod novou cortenovou lávkou formou průchozího amfiteátru je nevhodné, a to jak z hlediska provozního a pocitové bezpečnosti, tak samotného založení v sesuvném svahu. Porota doporučuje tento motiv z návrhu vypustit.

Naopak východní propojení s příjemnou bezbariérovou variantou hodnotí porota velmi kladně. Ke kladům návrhu patří také prosvětlenost a vizuální přehlednost celé této trasy. Kritický je opět detail cortenové lávky v místě křížení s vodovodem. Její návrh vyžaduje zvýšenou pozornost s ohledem na použitý materiál.

Porota se neshoduje s autory na potřebě kácení hodnotných stromů pro vyhlídku na Lysou horu, nicméně cítí, že tento pohled je vhodné v parku zapracovat, ale zřejmě jiným způsobem.

Zpracování botanické skladby je ryze formální, bez vazby na místní podmínky a vhodnost zvolených rostlin k zamýšlenému účelu. Velké zastoupení jasanu je rizikem s ohledem na rozšiřující se choroby této dřeviny v regionu. Volba střemchy u míst odpočinku není domyšlená při zapojení všech lidských smyslů.

Návrh je nevyvážený ve své citlivosti k umístění cestní sítě do terénu, kdy v některých momentech je velmi empatický ke stávající tektonice terénu, jindy naopak až násilný.

Autoři rezignovali na řešení vstupu, resp. prostoru u vstupu do Faunaparku, ačkoli jsou tyto plochy součástí zadaného řešeného území. Celková architektonická kvalita návrhu je průměrná a porotu nepřesvědčila o ambici na vítěze soutěže. Porota vidí přínosy v jednotlivých motivech a základních myšlenkách organizace a reakci na zadání (s výjimkou amfiteátru), ovšem podrobnější rozpracování není přesvědčivé a dopracované do uspokojivého detailu pro potřeby soutěžního návrhu.

Předložený odhad nákladů je nevěrohodný a ve skutečnosti bude podstatně vyšší. Lze se domnívat, že snahou při tvorbě tohoto odhadu bylo dodržení vytyčeného limitu. Porota vidí jako krajně problematickou realizovatelnost schodiště a amfiteátru vč. cortenové lávky s ohledem na umístění v sesuvném území. Dalším velkým otazníkem je práce s opěrnými stěnami v kontextu s hospodařením s dešťovými vodami a stabilitou svahu. Z předloženého návrhu není patrné materiálové řešení pěšin a porota tak není schopna hodnotit realizovatelnost ani jejich udržitelnost. Návrh je realizovatelný, ale vyžaduje dílčí úpravy v technickém i urbanistickém detailu a zohlednění doporučení poroty.

V dalších stupních dokumentace bude bezpodmínečně nutné klást větší důraz na riziko sesuvného svahu s ohledem na zásahy do něj, srážkové vody a kácení dřevin. Je nutné zapojení zkušeného týmu (geolog, statik, geotechnik apod.) a podrobného (hydro)geologického průzkumu celého svahu pro bezpečné založení všech prvků. To bude mít zásadní vliv na udržitelnost parku a jeho cestní sítě. Stran cortenových prvků upozorňujeme na sympatickou trvanlivost povrchové úpravy, ale zároveň na riziko odkapávání a barvení sousedních konstrukcí rzí v prvních měsících až letech po realizaci.

Celkově je návrh hodnocen kladně ve směru udržitelnosti, je však třeba promyslet realizační detaily i ve vztahu k uživatelnosti a udržitelnosti. Porota doporučuje autorům následující úpravy návrhu: Přepracovat nástupy na úrovňový přechod přes železnici s návazností na Faunapark. Důkladně zvážit opuštění myšlenky amfiteátru v kombinaci s lávkou a dané křížení řešit zcela jinak, například posunem či tvarovou úpravou schodiště. Je nutné specifikovat a hlavně vhodně zvolit materiálové řešení povrchů cest. Porota doporučuje zadavateli pro další postup: Pro další fáze projektu požadovat zapojení výše uvedených odborníků a zajistit větší zapojení profese krajinářského architekta pro správnou volbu skladby rostlin. Klást důraz na zpracování protierozního a hydrologického řešení. Dokončit majetkoprávní jednání pro realizovatelnost návrhu.

Hodnocení návrhu č.3

V návrhu převažuje práce s detailem a náplní parku, spíše než s uživatelsky přívětivým krajinářským řešením. Jako hlavní osu komunikační sítě autoři vnímají historickou cestu východo-západním směrem při patě svahu, avšak bez logické návaznosti či zakončení. Zároveň zde použitý mlatový materiál se nejeví s ohledem na stanovištní podmínky vhodný. Z hlediska širších vztahů není pracováno s přímou vazbou ze středu parku k náměstí. Návrh rovněž obsahuje přebytek cest, náročných na pořízení i údržbu, jejichž využitelnost je diskutabilní. S ohledem na množství cest je zde málo bezbariérových tras, zejména zcela chybí diagonální propojení JZ-SV.

Umístění a rozsah nových výsadeb včetně začlenění vybavenosti (hřiště, pétanque) neodpovídají terénním možnostem a jsou nepřesvědčivé. Obecně práce s terénem, zelení a světlem (plasticitou prostoru) se jeví nedostatečná. Porota však ocenila snahu o vytvoření náplně parku a jeho zatraktivnění. Dále ocenila návrh přesunutí přechodu trati spolu s vyřešením předprostoru Faunaparku, umožnění výhledu na Lysou horu bez nutnosti kácení (pozice věže je však k diskusi), vtipný objekt skluzavky, nebo například snahu o využití stávajícího potrubí, ačkoliv předložené řešení není s ohledem na legislativu reálné. Zajímavým řešením je také obnovení trasy směrem k bývalé hospodě „U Jindry“ v západní části území, která je nyní zarostlá zelení. Náplň navržená mimo řešené území je však i s ohledem na uvedené náklady nepřesvědčivá. Rozpočtové náklady z pohledu poroty zásadně podceňují skutečné náklady na realizaci. Porota konstatuje, že návrh není dostatečně komplexní a není možno jej bez větších úprav realizovat.

Porota konstatuje, že ačkoliv návrh splnil zadání, nenaplnil jej v takové míře, aby jej bylo možno realizovat bez výrazných zásahů a úprav. Na základě výše uvedeného doporučuje celkové zjednodušení návrhu, především v cestní síti, výsadbách a vybavenosti objekty.

Dále doporučuje zlepšení bezbariérového propojení zejména severovýchodním směrem, detailnější práci s terénem, prosvětlení parku na úrovni podrostového patra zeleně, nalezení vhodnější pozice pro vyhlídkovou věž nebo jiného řešení prvku potrubí. V případě obnovené trasy historické cesty bude nutno nalézt funkční napojení na navazující okolí a změna navrženého materiálu povrchu. Porota doporučuje vypuštění některých navržených prvků, zejména těch mimo řešené území.

Kategorie: Nové stavby

Úprava objektu Radniční 13

Nové stavby - Po, 11/23/2020 - 14:11
Článek z webu :

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce objektu na ul. Radniční č. p. 13, v k.ú. Frýdek. Stavební práce zahrnují zejména provedení nové střešní krytiny, kompletní rekonstrukci vnitřních instalací, zateplení objektu, výměnu oken, propojení nové teplovodní přípojky s vnitřním rozvodem ústředního vytápění, dodávku, montáž a repasi interiéru.

Současný stav:

zdroj: zakazkyfm.cz

Kategorie: Nové stavby

Dopravní studie cyklostezky C_1 Riviéra

Nové stavby - Čt, 11/12/2020 - 14:30
Článek z webu :

Cílem studie je navrhnout řešení vedení cyklostezky a křížení s ostatními druhy dopravy. Vedení cyklostezky je naznačeno v příloze č. 4 (situace), a to od křížového podchodu po chodníku podél ulice Frýdlantské, kolem OD Ještěr, kina Petra Bezruče, ulicí 1. Máje přes sídliště Riviéra, kolem baseballového hřiště až po jez u Žida a cyklostezku pokračující dále na Bašku.

zdroj: zakazkyfm.cz

Kategorie: Nové stavby

Plánované investice SŽDC

Nové stavby - St, 11/04/2020 - 05:30
Článek z webu :
Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2023
Konec realizace: 2024

Předmětem stavby je zřízení nové zastávky Ostrava-Zábřeh, která bude situovaná u nadjezdu Výškovické ulice přes železniční trať.

Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2022
Konec realizace: 2023

Předmětem stavby je celková rekonstrukce výpravní budovy z roku 1967, která byla postavena v bruselském stylu, a řadí se mezi vrcholná díla architekta Josefa Dandy. Součástí řešení je vytvoření nového uspořádání vnitřní dispozice objektu pro komerční účely. Bude provedena rekonstrukce obvodového pláště, která se skládá z tzv. boletických panelů, proskleného pásu nad vchodem a dále kombinací obkladů a vyklápěcích oken v bočních průčelích. V rámci akce budou řešeny i úpravy přednádražního prostoru.

Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) – Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2023
Konec realizace: 2025

Hlavním cílem stavby je optimalizace dotčených traťových úseků včetně komplexní rekonstrukce železniční stanice Ostrava-Vítkovice, současně dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 120 km/h a k přípravě přechodu na střídavou trakční soustavu.

Modernizace železničního uzlu Ostrava

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2025
Konec realizace: 2033

Předmětem stavby je celková modernizace centrální části železničního uzlu Ostrava na základě schválené studie proveditelnosti. Vybraná varianta zahrnuje především kompletní rekonstrukci úseku Ostrava-Hrušov – Ostrava-Svinov včetně ztříkolejnění úseku Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n., výstavbu přesmyku zvyšujícího kapacitu trati, výstavbu nového podchodu ve stanici Ostrava hl. n. a rekonstrukci stanice Ostrava střed.

Ostrava hlavní nádraží ON – Oprava (zastřešení žlabů, krytiny, osvětlení VPP)

Stav: Realizace
Zahájení realizace: 2020
Konec realizace: 2021

Náplní akce je oprava zastřešení žlabů v oblouku 4. a 5. nástupiště a přenýtování podélných spojů stávající krytiny 1., 2., 4. a 5. nástupiště. Dále se provede oprava osvětlení veřejně přístupných prostor a výměna zastaralých a částečně nefunkčních elektrických rozvodů ve vestibulu výpravní budovy. 

Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov – Bohumín

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2023
Konec realizace: 2024

Předmětem projektu je náhrada železničního přejezdu na silnici II/478 u zastávky Polanka nad Odrou novou přeložkou o délce 700 m, která pomocí dvojice mostních objektů překoná inundační území řeky Odry, železniční trať, budoucí trasu vysokorychlostní trati a vlečkové kolejiště. V místě stávajícího přejezdu bude zřízen podchod pro pěší a cyklisty.

Louky nad Olší ON – Oprava

Stav: Realizace
Zahájení realizace: 2020
Konec realizace: 2021

Předmětem akce je oprava a dílčí demolice objektu výpravní budovy. Bude provedena oprava čekárny, veřejných WC (zejména omítek, dlažeb, obkladů a zařizovacích předmětů) a zpevněných ploch v okolí.

Paskov ON – novostavba výpravní budovy

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2022
Konec realizace: 2023

Předmětem stavby je novostavba výpravní budovy, která bude sloužit jak pro potřeby cestujících, tak pro obsluhu a technologii stanice Paskov.

Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2023
Konec realizace: 2026

Cílem projektu je úprava trati zejména pro potřeby příměstské dopravy, která spočívá především v její celkové modernizaci, ve zdvoukolejnění úseku Vratimov – Frýdek-Místek a elektrizaci střídavou trakční soustavou. Realizací stavby dojde ke zvýšení rychlosti z dnešních 80 až na 120 km/h a zlepšení propustnosti trati. Cestovní doby z Ostravy-Kunčic do Frýdku-Místku se zkrátí z 21 na 14 minut u zastávkových vlaků, resp. ze 14 na 9 minut u spěšných vlaků. Infrastruktura bude přizpůsobena pro odbavení nákladních vlaků o délce 740 metrů.

Lískovec u Frýdku – ON – rekonstrukce výpravní budovy

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2022
Konec realizace: 2023

Předmětem stavby je demolice stávající jednopodlažní části výpravní budovy, která bude nahrazena novým objektem pro cestující, obsluhu a umístění technologií. Dále je součástí stavby celková rekonstrukce třípodlažní části budovy.

Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) – Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2026
Konec realizace: 2028

Cílem stavby je úprava trati zejména pro potřeby příměstské dopravy, která spočívá především v celkové modernizaci trati i stanic a elektrizaci střídavou trakční soustavou 25 kV 50 Hz. Realizací stavby dojde ke zvýšení rychlosti z dnešních 80 km/h až na 160 km/h v úseku do Frýdlantu nad Ostravicí. Cestovní doba se u vlaků osobní dopravy z Ostravy-Kunčic do Frenštátu pod Radhoštěm zkrátí z dnešních 62 minut až na 31 minut.

Kopřivnice ON – rekonstrukce výpravní budovy

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2022
Konec realizace: 2023

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce výpravní budovy spojená s optimalizací prostor a odbouráním části objektu. Součástí rekonstrukce je obnova pláště budovy včetně zateplení, úpravami projdou také vnitřní prostory a potřebné rozvody.

Příbor, nádražní budova

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2021
Konec realizace: 2022

Polom – Suchdol n. O., BC

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2021
Konec realizace: 2024

Předmětem stavby je rekonstrukce 8,7 km trati v rozsahu železničního svršku a spodku, úpravami dále projdou přejezdy, vybrané mosty a propustky, zabezpečovací zařízení a trakční vedení. Součástí stavby bude rovněž zřízení nové trvalé odbočky Vražné, která rozdělí stávající mezistaniční úsek.

Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2024
Konec realizace: 2025

Předmětem stavby je náhrada stávajícího přejezdu, který se nachází na silnici III. třídy mezi Suchdolem na Odrou a Mankovicemi, novým mimoúrovňovám křížením.

Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2022
Konec realizace: 2023

Předmětem projektu je náhrada železničního přejezdu ve stanici Studénka novým silničním podjezdem určeným pro průjezd osobních aut a vozidel záchranářů, který současně umožní pohyb pěších a cyklistů. Pro nákladní dopravu bude vybudována nová obslužná komunikace od konce stávající Butovické ulice paralelně s tratí.

Opava-Komárov, nádražní budova

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2021
Konec realizace: 2022

Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice a traťové koleje Bohumín Vrbice – Chalupki

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2024
Konec realizace: 2024

V rámci stavby se uvažuje s kompletní rekonstrukcí traťové koleje na v úseku Bohumín-Vrbice (mimo) – Bohumín st.hr. v délce 2,75 km. Dále s rekonstrukcí kolejí chalupeckého zhlaví na seřaďovacím nádraží Bohumín-Vrbice, kompletní přestavbou dvou železničních přejezdů, vybudováním zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, vybudováním trakčního zařízení včetně silnoproudé technologie.

Kravaře ON – rekonstrukce výpravní budovy

Stav: Příprava
Zahájení realizace: 2020
Konec realizace: 2022

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce výpravní budovy včetně odbourání nevyužívané části. Součástí stavby je zateplení objektu, výměna dveří a oken, přemístění veřejných WC do budovy a její napojení na veřejnou kanalizaci. Dále dojde k rekonstrukci veřejně přístupných prostor a prostor pro provozovatele dráhy, úpravě bezbariérového vstupu do budovy a doplnění informačního systému.

zdroj: stavby.szdc.cz

Kategorie: Nové stavby

Frýdek-Místek – obchvat

Nové stavby - Pá, 10/30/2020 - 05:30
Článek z webu :

Fotografie zaslal čtenář. Děkujeme!

Kategorie: Nové stavby

Frýdek-Místek, č.p. 1975

Nové stavby - Čt, 10/22/2020 - 09:11
Článek z webu :

Zastupitelstvo města schválilo prodej poslední části bývalého komerčního centra na ulici 8. pěšího pluku v Místku, a to transparentní formou veřejné dražby. Uskuteční se 12. listopadu v 15 hodin ve velké zasedací místnosti magistrátu na ulici Radniční 1148 ve Frýdku. Nejnižší podání (vyvolávací cena) činí 5 150 0000 korun.

Celá budova bývalého komerčního centra je rozdělena na tři části a má také tři majitele. Část s ordinacemi zubařů je v majetku jednoho z lékařů. Část s restaurací a službami je v majetku společnosti LIMIT INVEST s.r.o, která také požádala město o odkup části s fitnesscentrem, tedy části, která je v majetku města.  

„Budova je z roku 1975 a stavebně technický stav odpovídá jejímu stáří a opotřebovanosti. Potřebovala by celkový facelift a další úpravy včetně výměny oken a střechy, kterými uniká teplo. Energetická náročnost budovy je na hodnotě E, tedy třetí od konce. Úpravy za miliony korun bychom byli nuceni udělat v nejbližších letech, jinak bychom mohli přijít o nájemce. Pro prodej hraje i fakt, že pro danou budovu nemá město využití. Vyplynulo to ze zjišťování potřebnosti, kdy jsme nabídli využití objektu jak odborům magistrátu, tak městským společnostem a příspěvkovým organizacím. Bez zájmu. Proto jsme se rozhodli budovu prodat, a to nejtransparentnějším možným způsobem, tedy formou veřejné dobrovolné dražby,“ uvedl důvody a způsob prodeje náměstek primátora Radovan Hořínek.

Pro zájemce jsou připraveny prohlídky daného předmětu dražby. V plánu jsou hned tři, a to jak v dopoledních, tak i odpoledních hodinách – 22. 10. v 10 hodin, 29. 10. v 13 hodin a 4. 11. v 15 hodin.

zdroj: frydekmistek.cz

Kategorie: Nové stavby

Míru 3267, Frýdek-Místek

Nové stavby - Čt, 10/08/2020 - 04:23
Článek z webu :

Administrativní budova je v současné době prázdná. Energetické opatření spočívají v dozdění a zateplení obvodových stěn v objektu, výměně oken, zateplení střešního pláště.

Současný stav:

zdroj: vhodne-uverejneni.cz

Kategorie: Nové stavby

Rezidence Barcelona – zahájení výstavby

Nové stavby - Po, 08/24/2020 - 13:30
Článek z webu :

Vizualizace stavby:

Kategorie: Nové stavby

Rezidence Na Podhůří

Nové stavby - St, 08/19/2020 - 09:17
Článek z webu :

zdroj: bydlenifrydek.cz

Kategorie: Nové stavby